702 S Eddy

Fort Scott, KS 66701

620-223-6060

sms@smsftscott.com